Regulamin Rady Rodziców

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie Przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci, które uczęszczają do Publicznego Przedszkola w Wildze przy ul. Adama Mickiewicza 8

 

II. CELE I ZADANIA

Zadaniem Rady Rodziców jest:

1. Uczestniczenie w życiu Przedszkola przyczyniając się do ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.

2. Prezentowanie wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Przedszkola.

3. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do Przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

4. Organizowanie zajęć dodatkowych.

 

III. TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

1. Członkowie Rady Rodziców powoływani są na pierwszym zebraniu rodziców, każdej grupy i odbywają się bez względu na frekwencję.

2. Rodzice z każdej grupy w tajnym głosowaniu wybierają ze swego grona Radę Oddziałową.

3. Rada Rodziców składa się co najmniej z 7 przedstawicieli Rad Oddziałowych.

4. Rada Rodziców składa się z Przewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika.

5. Działalnością Rady Rodziców kieruje Przewodniczący.

6. Przewodniczący, Sekretarz oraz Skarbnik wybierani są co roku spośród członków Rad Oddziałowych na pierwszym posiedzeniu.

7. Jeśli w ciągu roku szkolnego z Rady Rodziców odchodzi któryś z jej członków, wówczas należy jak najszybciej przeprowadzić wybory uzupełniające.

8. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze złożenia rezygnacji lub odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

 

IV. ZADANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

 

Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców jest:

1. Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców.

2. Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy.

3. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców.

4. Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców.

5. Przekazywanie Dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności Przedszkola.

Zadaniem Sekretarza jest:

1. Prowadzenie protokołów posiedzeń Rady Rodziców.

2. Opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców.

3. Organizowanie i przygotowanie zebrań Rady Rodziców.

Zadaniem Skarbnika Rady Rodziców jest:

1. Prawidłowe gospodarowanie funduszami Rady Rodziców.

2. Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady, kontrolowanie prawidłowości wydatkowania.

 

V. ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW

1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.

2. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na pierwszym zebraniu Rady Rodziców.

3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.

4. Rada Rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.

5. Pozyskane środki finansowe mogą być gromadzone na koncie bankowym.

6. Decyzje o formie gromadzenia i przechowywania funduszy podejmuje Rada Rodziców.

7. Osobami upoważnionymi do otwarcia konta bankowego, prowadzenia czeków oraz wpłacania i wypłacania gotówki są: przewodniczący, skarbnik, dyrektor przedszkola.

8. Dokumentacją i ewidencją wpływu i wydatków z funduszu prowadzi skarbnik- osoba upoważniona przez ogół rodziców.

9. Wpłaty na fundusz zbierane są i dokumentowane na listach zbiorczych poszczególnych grup. 

10. Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane i rozliczane na zakończenie roku szkolnego.

11. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup środków czystości, zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, opłacenia koncertów, teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci.

12. Rada Rodziców upoważnia Dyrektora Przedszkola do dysponowania funduszem Rady.

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rada Rodziców posługuje się podłużną pieczątką o treści:

Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Wildze

2. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

3. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.

4. Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu nowej Rady Rodziców wszystkie sprawy (łącznie z finansami) związane z działalnością Rady Rodziców.

5. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków Rady.

6. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady.

7. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.

8. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący. W zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków.

9. Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu (z głosem doradczym) Dyrektora przedszkola i ewentualnie innych członków Rady Pedagogicznej.

10. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.

11. Protokół z posiedzenia sporządza Sekretarz.