Misja i wizja

MISJA PRZEDSZKOLA

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” (Konfucjusz)

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole jest placówką przyjazną każdemu dziecku.

2. Realizowane programy, projekty, innowacje mają dobrze przygotować dzieci do podjęcia nauki w szkole, umożliwić im wszechstronny rozwój osobowości oraz osiągnięcie sukcesu.

3. Dążeniem przedszkola jest wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci z uwzględnieniem potrzeb środowiska. 

4. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i uczy tolerancji wobec wszelkich odmienności. 

5. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 

6. W placówce zatrudniona jest wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna. 

7. Przedszkole stwarza warunki do samorealizacji i współdziałania z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania poprzez uczestniczenie w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem uniwersalnych wartości: dobra, prawdy i piękna. Stosowane metody i formy pracy z dzieckiem nastawione są na rozwój jego kreatywności. 

8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbając o zaspokojenie jego potrzeb i stwarzają warunki, by każde dziecko czuło, że jest bezpieczne, akceptowane i ważne. Cały personel tworzy warunki sprzyjające dobrym stosunkom międzyludzkim i wpływa na skuteczną komunikację. 

9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym, na stronie internetowej oraz w prasie.