Plan pracy

I. TEMAT PRZEWODNI: „Nasze emocje i uczucia

 

Cel ogólny:

 • Uświadomienie dziecku wartości wynikających ze zrozumienia i poznania własnych emocji;
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej i umiejętności radzenia w trudnych i nowych sytuacjach.

Cele szczegółowe:

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych i cudzych; 
 • rozwijanie umiejętności kontrolowania własnych emocji i zachowania; 
 • rozwijanie umiejętności opanowania emocji negatywnych; 
 • poznanie pozytywnych wartości; 
 • opisywanie i wyrażanie własnych stanów emocjonalnych poprzez różnorodne formy ekspresji słownej i niesłownej;
 • rozwijanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne innych (empatia); 
 • rozwijanie umiejętności zachowania asertywnego; 
 • rozwijanie inteligencji moralnej i kształtowanie umiejętności rozróżniania dobra od zła;

 

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Uwagi

1. Tworzenie warunków do  systematycznej realizacji podstawy programowej;

1. Wybór programu nauczania, opracowanie sposobu pisania   planów pracy nauczyciela oraz dokonywania wpisów do  dziennika zajęć; 

2. Realizacja zadań przedszkola zawartych w podstawie   programowej; 

3. Miesięczne planowanie pracy w oparciu o wybrany program   wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową; 

4. Dostosowanie form i metod do potrzeb dzieci z uwzględnieniem preferencji uczenia się, stosowanie różnych form i metod aktywizujących wychowanków; 

5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;

R. Jedynak

I. Budyta


Wszyscy nauczyciele


Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy nauczyciele

 


Wszyscy nauczyciele

Wrzesień

 


Cały rok


Cały rok

 

 

Cały rok

 


Cały rok

 

2. Doskonalenie systemu wychowania przedszkolnego i  kształtowanie rozwoju emocjonalnego dzieci poprzez realizację hasła „Nasze emocje i uczucia”;

1. Zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy  zachowania i postępowania, zapoznanie rodziców z przyjętymi zasadami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych (ustalenie form nagradzania, motywowania dzieci, ponoszenia  konsekwencji; 

2. „Dziecko w świecie emocji” - kształtowanie inteligencji  emocjonalnej, częste rozmowy nt dziecięcych odczuć i emocji,  kształtowanie empatii; 

3. Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji,  kształcenie umiejętności odreagowywania napięć, kształtowanie właściwej postawy wobec innych;  

 •  „Rozładowywanie emocji” - cykliczne ćwiczenia sportowe; 

4. „Kącik naszych emocji” - gromadzenie przedmiotów do  wyrażania swoich emocji; 

5. „Bajka dobra na wszystko” – kształtowanie u dziecka umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji. Istota  myślenia i działania empatycznego, określanie sytuacji będących źródłem radości, smutku, strachu i złości; 

 • „ Emocje ukryte w bajkach” - czytanie bajek terapeutycznych  po obiedzie przez nauczycieli; 
 • Relaksacja – odpoczynek po obiedzie przy np. muzyce  relaksacyjnej; 

6. Zajęcia otwarte dla rodziców: złość, skąd się bierze, jak się  przejawia, jak można sobie z nią poradzić; 

7. „Proszę, dziękuję, przepraszam – ja tych słów nie żałuję”-  kształtowanie u dzieci norm i zachowań prospołecznych; 

8. „Współczuję, więc pomagam” - zbiórka karmy, produktów dla  zwierząt ze schroniska; 

9. „Z uśmiechem Ci do twarzy” - konkurs przedszkolny:  napisanie wraz z rodzicem bajeczki, wiersza, rymowanki,  piosenki wywołującej uśmiech na twarzy; /elektroniczne  przesyłanie prac/;

10. „Emocje w obiektywie” - fotograficzny konkurs przedszkolny  dla dzieci i rodziców; /elektroniczne przesyłanie prac/ 

11. Międzynarodowy projekt edukacyjny - „Emocja” - udział  i realizacja 5 modułów; 

12. Ogólnopolski projekt edukacyjny - „Kreatywność budzi w nas muzyka - Muzogramowa przygoda dla nauczyciela i dla  smyka”;

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele


Wszyscy nauczyciele

 

 


Wszyscy nauczyciele


Psycholog


Wszyscy nauczyciele

 

R. Grudzińska
A. Kozikowska

 

 

 

 

A. Parol

 

R. Grudzińska


R. Grudzińska

Wrzesień

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok


Cały rok

 

 


Cały rok

 

 

Cały rok

 

Listopad

 


Marzec

 

 

 

 

Kwiecień

 

Cały rok


Cały rok

 

 

3. Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci, realizacja programu edukacyjnego i profilaktycznego;

1. Zorganizowanie zajęć dodatkowych rozwijających  zainteresowania i uzdolnienia dzieci /np. kodowanie na  dywanie, eksperymenty/; 

2. Realizacja innowacji pedagogicznej „ Podróż z muzyką w świat emocji”; 

3. Realizacja innowacji pedagogicznej opracowanej dla grupy  3-latków: 

 • „Pociąg z wierszykami”; 
 • „Nasze hodowle i obserwacje przyrodnicze”;

4. „Czyste powietrze wokół nas” – kształtowanie świadomej,  asertywnej postawy wśród dzieci dotyczącej ochrony własnego  zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami  palącymi;

Wszyscy nauczyciele

 

 

R. Jedynak
Wszyscy nauczyciele

 

 


I. Budyta
I. Budyta

 

R. Grudzińska
M. Zawadka

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 


Kwiecień

 
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych, bezpieczeństwa i odpowiedzialnego korzystania z zasobów internetu;

1. „Bezpieczni w sieci" – uświadomienie zagrożeń płynących z  korzystania z Internetu, komputera i telefonu; 

2. „Dzieci w sieci” – rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez  organizowanie informatycznych sytuacji dydaktycznych /np.  korzystanie z tablicy interaktywnej/ z wykorzystaniem  programów komputerowych/;

M. Zawadka

 

Wszyscy nauczyciele

Luty

 

Cały rok

 
5. Dbałość o bezpieczeństwo  dzieci w przedszkolu i poza przedszkolem;

1. Organizacja pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z zasadami  zdrowia i higieny; 

2. "Polubić przedszkole" –realizacja programu adaptacyjnego;

3. "Kodeks przedszkolaka" –zawarcie kontraktów grupowych  obejmujących normy i zasady zachowania i postępowania;

4. Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i w ogrodzie przedszkolnym;

5. Przekazanie dzieciom i rodzicom zasad reżimu sanitarnego  zalecanego przez GIS, MEN;

6. Zamieszczenie informacji o zasadach przestrzegania reżimu  sanitarnego;

7. Koordynowanie współpracy z nauczycielami i rodzicami  (w przypadku zdalnego nauczania), ustalenie tygodniowego  zakresu treści nauczania do realizowania w poszczególnych  grupach;

8. Codzienna i systematyczna kontrola przestrzegania przez dzieci reżimu sanitarnego;

Wszyscy nauczyciele


I. Budyta
A. Parol

Wszyscy nauczyciele

 

Wszyscy nauczyciele


Wszyscy nauczyciele


Dyrektor


Dyrektor
Wszyscy nauczyciele

 Dyrektor
Wszyscy nauczyciele

Cały rok


Wrzesień


WrzesieńCały rok


Cały rok

 

Cały rok


Cały rok

 

 


Cały rok

 

 

II. INNE ZADANIA DO REALIZACJI

 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Uwagi
1. Przygotowanie imprez okolicznościowych oraz wycieczek

1. Organizacja uroczystości: 

 • Dzień Przedszkolaka; 

 • Pasowanie na przedszkolaka; 

 • Spotkanie z Elfami – pomocnikami Mikołaja; 

 • Kolędowanie; 

 • Bal karnawałowy; 

 • Dzień Babci i Dziadka /zdalnie na fb/; 

 • Dzień Mamy i Taty /zdalnie na fb/; 

 • Dzień Dziecka; 

 • Pożegnanie starszaków; 

2. Organizacja dni nietypowych: 

 • Dzień uśmiechu; 

 • Dzień życzliwości i pozdrowień; 

 • Dzień dziwaka

 • Dzień kota; 

 • Dzień szczęścia;

 • Dzień pszczoły; 

3. Łączenie się z niepełnosprawnością 

 • Dzień zespołu Downa  
 • / ubieramy skarpety nie do pary/; 

 • Światowy Dzień Autyzmu 
 • /ubieramy się na niebiesko/;

 

R. Jedynak 

I. Budyta 

R. Grudzińska 

M. Zawadka 

A. Parol 

I. Budyta 

A. Kozikowska

A. Parol 

M. Zawadka 

 

R. Jedynak 

M. Zawadka 

A. Kozikowska

I. Budyta 

A. Parol

R. Grudzińska

 

R. Grudzińska 

/wychowawcy/

R. Grudzińska 

/wychowawcy/

 

22 wrzesień 

22 październik

8 grudzień 

17 grudzień 

15 styczeń 

21 styczeń 

26 maj 

1 czerwiec 

22 czerwiec 

 

2 październik 

21 listopad 

7 styczeń 

17 luty 

20 marzec

20 maj 
*możliwość zmiany terminu

21 marzec 

 

2 kwietnia

 
2. Udział w akcjach charytatywnych

1. Zbiórka karmy, produktów dla zwierząt ze schroniska; 

2. Zbiórka korków plastikowych w domu – wspieranie akcji  charytatywnych we własnym zakresie;

R. Grudzińska

 

Wychowawcy

 

listopad


Cały rok

 

3. Realizacja innowacji pedagogicznej;

1. „Podróż z muzyką w świat emocji”;

 

2. „Pociąg z wierszykami”; 3. „Nasze hodowle i obserwacje przyrodnicze”;

R. Jedynak 
Wszyscy nauczyciele I. Budyta /grupa  3 latków - Żabki/ 


I. Budyta /grupa  3latków - Żabki/

Cały rok

 
4. Współpraca z rodzicami i  środowiskiem lokalnym;

1. Udział rodziców wraz z dziećmi w konkursach;

2. Przygotowanie strojów dla dzieci na uroczystości  przedszkolne; 

3. Pedagogizacja rodziców - Szkoła dla Rodziców –  wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych  kontaktach z dziećmi (refleksja nad własną postawą  wychowawczą, wymiana doświadczeń); 

Artykuły: 

 • Jak pomagać dzieciom uczyć się języka angielskiego nawet  jeśli się go nie zna?; 

 • Jak ćwiczyć dużą i małą motorykę z dzieckiem?;

 • Wyznaczanie granic dziecku – jak robić to umiejętnie?;

 • Emocje w życiu dziecka; 

 • Czas na wspólną zabawę – propozycje zabaw dla dzieci i  rodziców; 

 • Jak przekonać się do zmiany diety? Praktyczne porady,  sztuczki i techniki; 

4. Wysyłanie e-kartek na Święta Bożego Narodzenia   i Wielkanoc do instytucji lokalnego środowiska;

 

 

 

 


A. Parol 


I. Budyta 


R. Grudzińska 


A. Kozikowska

M. Zawadka 


R. Jedynak 


R. Jedynak

 

 

 

 

 Wrzesień  

Październik 

Listopad 

Grudzień 

Styczeń 

Luty  

Listopad / Grudzień, 

Marzec / Kwiecień

 

5. Współpraca z Powiatową  Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Garwolinie;

1. Koronawirus – UNIKAJ: warunki w których COVID19  rozprzestrzenia się łatwiej, co powinniśmy robić? –  informowanie i przypominanie dzieciom i rodzicom; 

2. Alergia i nietolerancja pokarmowa – czy to jest to samo? -  artykuł; 

3. Czyste powietrze wokół nas – artykuł dla rodziców  /realizacja programu profilaktycznego/; 

4. Jak pomagać dbać o naszą ziemię? – zajęcia praktyczne; 

5. Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami -  gazetka dla rodziców; 

6. Światowy dzień mleka – artykuł;

A. Kozikowska 

 

I. Budyta 

R. Grudzińska 

A. Parol 

R. Jedynak 

M. Zawadka

Wrzesień Październik 

Kwiecień 

Kwiecień 

 Maj 

Czerwiec

 
6. Poprawa i doskonalenie bazy  lokalowej i wyposażenia;

1. Zakupienie ramek na dyplomy, certyfikaty; 

2. Zakupienie niszczarki, parownicy, osuszacza powietrza;

3. Doposażenie kuchni przedszkolnej;

 Dyrektor

 

Cały rok

 

 
7. Wzbogacanie przedszkola o nowe atrakcyjne pomoce  dydaktyczne;

1. Zakupienie ciekawych gier i układanek edukacyjnych;

2. Zakupienie pomocy dydaktycznych;

Dyrektor

Cały rok

 

 

Ewaluacja planu:

Ewaluacji planu dokonuje się dwa razy w roku na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w lutym i sierpniu.

Ewaluacja polegać będzie na dokonaniu analizy stopnia realizacji zamierzonych działań oraz przyniesionych efektów przez wszystkich nauczycieli.

Efektem końcowym będzie wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie zadań na nowy rok szkolny.

Przewodnicząca zespołu do spraw ewaluacji planu pracy za rok szkolny 2020/21 jest Pani Renata Grudzińska.