ul. A. Mickiewicza 8, 08-470 Wilga +48 (25) 682 03 56 przedszkole@przedszkolewilga.edu.pl "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" (Konfucjusz)

Regulamin korzystania z sali zabaw

 

1. Sala zabaw jest pomieszczeniem służącym zabawie i nauce dzieci.

2. Zabawki znajdujące się w sali przeznaczone są dla dzieci od 2,5 do 6 lat.

3. Z mebli, zabawek, sprzętu i pomocy dydaktycznych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Korzystanie z sali zabaw możliwe jest tylko w obecności nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego.

4. Przed wejściem do sali okrycie wierzchnie należy pozostawić w szatni.

5. Wszystkie dzieci i osoby dorosłe obowiązuje odpowiednie obuwie zamienne/ochraniacze na buty.

6. Za bezpieczeństwo dzieci w sali zabaw odpowiedzialny jest nauczyciel.

7. Zabrania się:

a. wchodzenia na meble

b. rzucania zabawkami

c. deptania zabawek

d. przynoszenia przez dzieci zabawek militarnych i o ostrych krawędziach

e. spożywania słodyczy, owoców i picia napojów w czasie zabawy.

8. Każda zabawka i pomoc dydaktyczna powinna mieć wyznaczone miejsce w sali ( zawsze to samo ).

9. Za utrzymanie porządku w szafkach i na półkach, stan pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz usunięcie z sali zabawek uszkodzonych odpowiedzialny jest nauczyciel – opiekun danej sali.

10. Dzieci w trakcie zabaw i zajęć zobowiązani są do przestrzegania poleceń nauczyciela dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny.

11. Po skończonej zabawie salę pozostawia się w należytym porządku.

12. Ostatnia osoba wychodząca z sali zabaw jest zobowiązana do pozostawienia jej w należytym porządku, zamknięcia okien, wyłączenia z gniazdek sprzętu elektrycznego, wyłączenie światła oraz zamknięcia drzwi na klucz.