ul. A. Mickiewicza 8, 08-470 Wilga +48 (25) 682 03 56 przedszkole@przedszkolewilga.edu.pl "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" (Konfucjusz)

Regulamin przyjęć dzieci do przedszkola

 

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 roku życia z zastrzeżeniem ust.3.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

4. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

5. O przyjęciach do Przedszkola decyduje złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w wyznaczonym terminie.

6. Rodzice dzieci, przyjętych do Publicznego Przedszkola w Wildze, corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

7. Terminy postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca:

1) od 1 do 15 marca - wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola,
2) od 15 do 20 marca - rozpatrywanie złożonych wniosków,
3) 22 marca - wywieszenie na tablicy informacyjnej placówki imiennej listy dzieci przyjętych, imiennej listy dzieci, które nie zostały przyjęte,
4) do 30 marca rodzice dzieci przyjętych do przedszkola potwierdzają chęć korzystania z usług placówki.

8. W pierwszej kolejności do Przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Wilga.

9. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w ust. 8 niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci);
2) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
3) dzieci, rodziców wobec których(jednego lub obojga) orzeczono stopień niepełnosprawności;
4) dzieci posiadające rodzeństwo z orzeczeniem o niepełnosprawności;
5) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących kandydata;
6) dzieci z rodzin zastępczych.

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

11. Według kryteriów określonych przez Gminę Wilga dzieci przyjmowane są do Przedszkola w podanej kolejności:

1) dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo.                                           

12. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów. Za każde spełnione kryterium kandydat otrzymuje podaną niżej liczbę punktów:

 

  Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba otrzymanych punktów
1 Dzieci z rodzin wielodzietnych
(3 i więcej dzieci)
Oświadczenie rodzica złożone w składanym wniosku o przyjęcie do przedszkola 1
2 Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności Kserokopia orzeczenia 1
3 Dzieci, rodziców wobec których
(jednego lub obojga) orzeczono stopień niepełnosprawności
Kserokopia orzeczenia 1
4 Dzieci posiadające rodzeństwo z orzeczeniem o niepełnosprawności Kserokopia orzeczenia 1
5 Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących kandydata Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 1
6 Dzieci z rodzin zastępczych Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 1
7 Dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo                                                   Zaświadczenie z miejsca pracy Rolnicy- zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego wydane przez Urząd Gminy 1 -  każdy z pracujących rodziców

 

13. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w Przedszkolu, przyjęć dzieci dokonuje Dyrektor Przedszkola.

14. W sytuacji, kiedy liczba zgłoszonych dzieci w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w Przedszkolu, Dyrektor Przedszkola powołuje Komisję rekrutacyjną.
W skład komisji wchodzi:

1) jeden przedstawiciel z Rady Pedagogicznej
2) jeden przedstawiciel z Rady Rodziców
3) Dyrektor Przedszkola                                                                                                                    

15. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonego posiedzenia.

16. W trakcie trwania roku przedszkolnego, w przypadku zwolnienia się miejsca w Przedszkolu, przyjęć dokonuje Dyrektor Przedszkola.

17. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Wilga mogą być przyjęci do Publicznego Przedszkola w Wildze, jeżeli po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1-12 Przedszkole dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

18. W przypadku, kiedy dziecko nie zostało przyjęte do Przedszkola, rodzic ma prawo w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić z wnioskiem do Komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem.

19. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wildze odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

 

Wilga dnia 1 marca 2017 r.