Statut

ROZDZIAŁ I | POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

 

  1. Nazwa przedszkola brzmi: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WILDZE
  2. Siedziba przedszkola znajduje się w budynku Publicznego Przedszkola w Wildze przy ulicy Adama Mickiewicza 8, 08-470 Wilga.
  3. Przedszkole jest placówką publiczną, organem prowadzącym jest Gmina Wilga a jej siedziba znajduje się w Wildze przy ulicy Warszawskiej 38.
  4. Nadzór pedagogiczny pełni Mazowiecki Kurator Oświaty Delegatura w Siedlcach.
  5. Przedszkolu, na wniosek Rady Pedagogicznej może być nadane imię przez organ prowadzący.
  6. Przedszkole posługuje się stemplem podłużnym o treści:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WILDZE
UL. A. MICKIEWICZA 8, 08-470 WILGA
TEL. (0 25) 685 30 60
NIP 8261877350 REGON 142719385

§2

1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

  1. przedszkolu  – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole w Wildze,
  2. statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznego Przedszkola w Wildze,
  3. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,
  4. rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

 

ROZDZIAŁ II | CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowe rozwoju dziecka.

3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyśpieszony,
5) wspieranie samodzielności dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
6) wzmacnianie poczucia wartości, umożliwienie rozwoju indywidualności i oryginalności dziecka oraz rozwijanie potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
7) tworzenie sytuacji, które sprzyjają rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
8) przygotowanie dziecka do rozumienia własnych emocji i emocji innych, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych, które budować będą wrażliwość estetyczną dziecka, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka tj. do mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru i plastyki,
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości, a także umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania oraz prezentowania wytworów własnej pracy,
12) współdziałanie z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
13) kreowanie wspólne z wymienionymi podmiotami sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa przedszkolna, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijanie zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
14) systematyczne uzupełnianie realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju – za zgodą rodziców,
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego,
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

4. Przedszkole realizuje cele i zadania uwzględniając wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez: 

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem predyspozycji rozwojowych dziecka,
2) dostosowanie metod i form do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszelkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,
4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci mających trudności, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub specjalistów, odpowiednio do potrzeb dziecka - uwzględniając możliwości przedszkola.

5. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres działań realizowanych w przedszkolu.

6. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

8. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej (dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach religii, na czas ich trwania przechodzą z nauczycielem do innej grupy).

§4

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa "Regulamin spacerów i wycieczek",
3) zatrudnienie w każdym oddziale nauczyciela i pomocy nauczyciela, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,
4) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,
5) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż,
6) szczegółowe zasady bezpieczeństwa i opieki określone są w "Procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w Publicznym Przedszkolu w Wildze".

2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub  upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo

3. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).

4. W przedszkolu obowiązują "Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola"

5. Z zasadami rodzice zapoznawani są na pierwszym spotkaniu z wychowawcą.

§5

1. Przedszkole udziela i organizuje dzieciom uczęszczającym do placówki, ich rodzicom i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną .

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

3. W miarę możliwości w przedszkolu za zgodą organu prowadzącego można zatrudnić specjalistów wspierających pracę nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
2) porad i konsultacji,
3) zajęć rozwijających uzdolnienia.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

ROZDZIAŁ III | ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§6

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.

2. Kompetencje Dyrektora:

1) kieruje działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4)realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
6) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
7) systematycznie zapoznaje Radę Pedagogiczną z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawia tryb i formę ich realizacji,
8) wydaje zarządzenia wewnętrzne w ramach obowiązujących przepisów oraz podjętych przez Radę Pedagogiczną uchwał, informuje pracowników poprzez wpis do księgi zarządzeń lub wywieszanie informacji na tablicy,
9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami
10) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy,
11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej , w sprawach odznaczeń, nagród przyznawanych przez organy wyższego szczebla i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

4. W  przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

5. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

§7

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Rady Pedagogicznej i organizacji pracy przedszkola,
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu,
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) uchwalenie statutu przedszkola,
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków,
6) ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

4. Wewnętrzna struktura Rady Pedagogicznej, jej tryb pracy i zadania zapisane są w obowiązującym w przedszkolu Regulaminie działalności Rady Pedagogicznej.

§8

1. Rada Rodziców jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację  rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców wychowanków.

3. Rada Rodziców liczy co najmniej siedmiu członków przedstawicieli wybranych przez zebranie rodziców  wychowanków przedszkola.

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalenie regulaminu działalności Rady Rodziców,
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

5. Uchwały i decyzje Rady Rodziców są jawne, umieszczane na tablicy informacyjnej dla rodziców, z wyłączeniem niektórych spraw personalnych uznanych za poufne.

6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa "Regulamin działalności Rady Rodziców".

7. Żaden z członków Rady Rodziców nie może działać na szkodę przedszkola.

8. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa obowiązujący w przedszkolu "Regulamin działalności Rady Rodziców".

§9

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. Organy przedszkola zobowiązane są do współpracy, dbania o dobry klimat przedszkola, do współdziałania na zasadach partnerstwa i uczestniczenia w tworzeniu właściwych warunków rozwoju wychowanków.

3. Dyrektor zobowiązany jest do organizowania, co najmniej dwa razy w roku spotkań z Radą Rodziców. Celem spotkań jest omówienie wszystkich istotnych problemów funkcjonowania przedszkola.

4. Spory między organami przedszkola rozstrzygane są w drodze negocjacji pomiędzy Dyrektorem przedszkola, dwoma przedstawicielami Rady Rodziców i dwoma przedstawicielami Rady Pedagogicznej wybranymi spośród jej członków.

 

ROZDZIAŁ IV | ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§10

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.

4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem w miarę możliwości przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

5. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczna może być zagrożone zdrowie dzieci.

6. Zgoda i opinia wyżej wymienionych organów mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.

7. Treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

8. O zawieszeniu zajęć dyrektor przedszkola zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

9. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą z wykorzystaniem:

1) materiałów i funkcjonalnych, zintegrowanych platform edukacyjnych udostępnionych i rekomendowanych przez MEN,

2) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

3) platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela, w tym : kart pracy, zestawów ćwiczeń, nagrań multimedialnych.

10. Komunikacja nauczyciel – dziecko lub nauczyciel – rodzic odbywać się będzie:

1) za pośrednictwem platformy internetowej iPrzedszkole,

2) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms,

3) drogą mailową lub na zamkniętej grupie Facebooka, Messengera lub innych komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej,

4) poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie wideokonferencji.

11. Nauczanie zdane odbywać się powinno zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

12. Nauczyciele powinni realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego, z możliwością jej modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy i nauki na odległość.

13. Nauczyciele planując zajęcia powinni uwzględnić przepisy BHP oraz potrzeby i ograniczenia psychofizyczne uczniów, w tym skierowanych do kształcenia specjalnego.

§11

1. Organizacja pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej odbywa się w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego.

2. Rada Pedagogiczna przedszkola przygotowuje corocznie "Plan pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej" obejmujący wykaz wszystkich działań, w tym imprez organizowanych w przedszkolu.

3. Plan pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej jest opiniowany przez Radę Rodziców.

4. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola, mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola i są dopuszczane przez Dyrektora.

5. Przedszkole na wniosek rodziców może organizować naukę religii. Zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.

6. Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut.

7. Przedszkole na wniosek rodziców może organizować zajęcia dodatkowe.

1) Rodzaj zajęć dodatkowych oraz ich częstotliwość jest uzgadniana z organem prowadzącym na początku roku szkolnego.
2) Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
3) Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
4) W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia, osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci.
5) Osoba ta odbiera dzieci od nauczyciela i oddaje je po zakończeniu zajęć.
6) Rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat za zajęcia dodatkowe.
7) Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

§12

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i nauczania dzieci. Nauczyciele:

1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania ich dziecka,
2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
3) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną,
4) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

2. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.

3. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:

1) plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału i oddają je Dyrektorowi do zatwierdzenia przed ich realizacją.
2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności,
3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym,
4) scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich.

4. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:

1) karty pracy indywidualnej,
2) kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

5. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną m.in. z:

1) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Garwolinie,
2) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wildze.

6. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:

1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego Dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, planem pracy przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów przedszkolnych),
2) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji wstępnej dzieci 4 i 5-letnich w formie informacji przekazanej rodzicowi określającej aktualny poziom rozwoju i propozycji działań wspomagających, rodzice dzieci 3-letnich taką informację otrzymują w styczniu.
3) w miesiącu czerwcu  rodzice dzieci zapoznawani są z kolejnymi wynikami obserwacji,
4) rodzice na bieżąco w formie rozmów indywidualnych informowani są o sukcesach i problemach dziecka.

§13

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu Dyrektor sporządza aneks, który zatwierdza organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:

1) czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

§14

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

§15

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym na dany rok szkolny i podanych do wiadomości rodziców na początku roku szkolnego.

2. Przedszkole czynne jest 10,5 godziny dziennie od 6.30 do 17.00. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rodziców.

3. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

4. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

5. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest bezpłatnie w godzinach od 8.00 do 13.00.

6. Przerwę urlopową w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na przełomie lipca i sierpnia.

7. Zmianę organizacji pracy przedszkola przewiduje się w okresie przerw urlopowych, świątecznych, ferii oraz dużej absencji nauczycieli.

1) Dyrektor w okresie zmniejszonej frekwencji dzieci może organizować grupy łączone, odpowiednio do zmniejszonej liczby wychowanków.
2) Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 osób.
3) Nauczyciele nie pracujący bezpośrednio z dziećmi, w okresie zmniejszonej frekwencji pozostają do dyspozycji Dyrektora realizując zadania zapewniające prawidłową działalność przedszkola.

§16

1. Wysokość opłaty za świadczenia z zakresu opieki, wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilga.

1) Rodzice lub opiekunowie wnoszą opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu (poza realizacją podstawy programowej) do dnia 10 następnego miesiąca (po przepracowanym miesiącu) za rzeczywistą liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu, wyliczoną na podstawie listy obecności.
2) Wyliczoną należność za pobyt dziecka w przedszkolu należy wpłacić na wskazane konto bankowe.

2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z intendentką, kucharką oraz organem prowadzącym.

1) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot kosztów wyżywienia od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności dziecka intendentce osobiście lub na platformę internetową: iprzedszkole.progman.pl

3. Rodzice lub opiekunowie wnoszą odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu na wskazane konto bankowe do dnia 10 każdego miesiąca naliczoną z góry.

§17

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 roku życia z zastrzeżeniem ustęp 3 i 4.

2. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności oraz "Regulamin przyjęć dzieci do przedszkola".

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedszkola, może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka, które ukończyło 2,5 roku. Przyjęcie dziecka uzależnione jest od stopnia jego gotowości do pobytu w przedszkolu i od sytuacji rodzinnej.

4. Dziecku, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

5. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres 1 miesiąca)
2) nieobecności dziecka (ponad 1 miesiąc) i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola,
3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,
4) utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia, przewlekłych chorób i zaburzeń rozwojowych dziecka,
5) braku współpracy rodziców dziecka agresywnego, niedostosowanego społecznie z nauczycielem,
6) gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci znajdujących się z nim w grupie.

6. Skreślenie dziecka z lisy następuje zgodnie z procedurą:

1) pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym problemie,
2) próba rozwiązania problemu poprzez rozmowę z rodzicami lub w formie pisemnej,
3) jeżeli problem dotyczy spraw dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych zasięgnięcie opinii specjalistycznej (Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).

7. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 

ROZDZIAŁ V | NAUCZYCIELE, INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§18

1. Publiczne Przedszkole w Wildze zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych oraz "Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu w Wildze".

4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,
2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,
3) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,
4) dbanie o dobro przedszkola, chronienie jego mienia,
5) przestrzeganie w przedszkolu zasad współżycia społecznego,
6) dbania o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w przedszkolu i poza budynkiem przedszkola. 

5.Nauczyciele mają obowiązek:

1) traktowania wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią,
2) stosowania się w swojej pracy dydaktycznej do wymagań przyjętych programów wychowania przedszkolnego,
3) udzielania rodzicom wychowanków informacji o postępach ich dziecka,
4) wspomagania rodziców ich w działalności wychowawczej,
5) udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej przedszkola,
6) udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Na nauczycielu spoczywa szczególny obowiązek reagowania na wszelkie przypadki zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie i wszczęcia procedury "Niebieskiej Karty", co określają odrębne przepisy.

 7.Nauczyciel ma prawo do:

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dzieci, rodziców jak i współpracowników, 
2) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,
3) współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego, kart pracy, swobody metody realizacji programu,
4) jawnej i umotywowanej oceny swojej pracy,
5) awansu zawodowego,
6) korzystania w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

8. Zadaniami pracowników samorządowych przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie właściwego żywienia, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

9. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników przedszkola  określony jest w odrębnym dokumencie: "Zakres zadań i obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu w Wildze".

 

ROZDZIAŁ VI | WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

§19

1. Wychowankowie mają prawa wynikające w szczególności z konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego statutu.

2. Wychowankowie w szczególności mają prawo do:

1) szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników,
2) bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, zaspokajania w miarę możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych,
3) interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienia oraz indywidualnego procesu edukacyjnego i własnego tempa rozwoju,
4) wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach, partnerskiej rozmowy na każdy temat,
5) doświadczania konsekwencji własnego działania i zachowania ograniczonego względami bezpieczeństwa,
6) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,
7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,
8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,
9) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.

 3. Wychowankowie mają obowiązek:

1) traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników,
2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,
3) starania się w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się,
4) dbania o swój wygląd i higienę,
5) dbanie o ład i porządek w sali,
6) przestrzegania zasad kultury i norm współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
7) poszanowania wspólnej własności i pracy innych osób (dzieci i dorosłych),
8) przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa.

§20

1. Rodzice mają prawo do:

1) uznania ich prymatu jako "pierwszych nauczycieli" swoich dzieci,
2) dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowania ich dzieci,
3) rzetelnej informacji o postępach i zachowaniu dziecka, każdorazowo na własne życzenie lub z inicjatywy nauczyciela,
4) wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola w razie problemów wychowawczych, w doborze metod udzielania dziecku pomocy dydaktyczno-wychowawczej,
5) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli na sprawy przedszkola,
6) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych,
7) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale.
8) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
9) wypisania dziecka z przedszkola po uprzednim powiadomieniu dyrektora.

2. Rodzice mają obowiązek:

1) przestrzegać niniejszy Statut,
2) respektować uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
3) wychowywać swoje dziecko w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka,
4) starać się wzmacniać wysiłki przedszkola skierowane na wszechstronny rozwój wychowanków,
5) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola, informować nauczyciela wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka, niezwłoczne zawiadomić o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
6) angażować się jako partnerzy w działania przedszkola oraz brać aktywny udział w wyborach i współdziałać w Radzie Rodziców,
7) traktować wszystkich pracowników przedszkola niezależnie od pełnionej funkcji z szacunkiem i życzliwością,
8) informować nauczycieli i Dyrektora o sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka,
9) terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu,
10) przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola przez osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
11) zaopatrzyć dziecko w niezbędne przybory, pomoce i materiały potrzebne do pracy na zajęciach w przedszkolu,
12) przekazywać informacje związane z dzieckiem dotyczące możliwości osiągnięcia wspólnych (tj. domu i przedszkola) celów edukacyjnych,
13) poświęcać  czas i uwagę swoim dzieciom i ich przedszkolu, tak aby wzmocnić jego wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów edukacyjnych.

 

ROZDZIAŁ VII | POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2. W celu właściwego funkcjonowania placówki w przedszkolu obowiązują opracowane przez Radę Pedagogiczną regulaminy i instrukcje.

3. Regulaminy i instrukcje oraz pełen ich wykaz dostępne są do wglądu u Dyrektora przedszkola.

4. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do znajomości obowiązujących regulaminów i instrukcji oraz bezwzględnego ich przestrzegania.

5. Statut dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych u Dyrektora przedszkola oraz na stronie internetowej.

6. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

7. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

9. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

10. Rada Pedagogiczna zobowiązuje Dyrektora do opracowania tekstu jednolitego po każdej nowelizacji statutu.