ul. A. Mickiewicza 8, 08-470 Wilga +48 (25) 682 03 56 przedszkole@przedszkolewilga.edu.pl "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" (Konfucjusz)

 

W Publicznym Przedszkolu w Wildze od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r. realizowany jest projekt

 

"Przedszkolaki na start – wsparcie Publicznego Przedszkola w gminie Wilga"

 

realizowany w ramach:

Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu,

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,

Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna

 

Cel projektu:

Wzmocnienie funkcji edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych Publicznego Przedszkola w Wildze oraz poprawa dostępu i zwiększenie szans aktywnego uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

Planowane efekty:

1. Objęcie wsparciem min. 50 dzieci uczęszczających do PP w Wildze,

2. Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu o 36.

3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 7 nauczycieli przedszkola

4. Uzupełnienie wyposażenia dydaktycznego oraz wyposażenia placu zabaw.

 

Wartość projektu: 466 361.49 zł

Dofinansowanie: 369 270.49 zł