Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole w Wildze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://przedszkolewilga.edu.pl/pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików nie są dostępne cyfrowo w całości, osadzone są teksty bezpośrednio na stronie;

- niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF;

- brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazów;

- na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;

- niektóre elementy tekstowe przedstawione są w formie grafiki;

- niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki;

- brak dostępności wszystkich skrótów klawiszowych;

- brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Szwed, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (025) 682 03 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

  1. Publiczne Przedszkole w Wildze znajduje się w zaadaptowanej na potrzeby placówki części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wildze, pod adresem Adama Mickiewicza 8.
  2. Aby dostać się na teren przedszkola należy otworzyć furtkę. Furtkę otwiera się kodem dostępu dla osób upoważnionych (pracownicy, rodzice) lub dla interesantów- znajdującym się po prawej stronie domofonem, który odblokowuje blokadę na furtce.
  3. Do przedszkola jest jedno wejście główne.Do drzwi wejściowych prowadzi chodnik ułożony z kostki brukowej z delikatnym podjazdem dla wózków. Progi i drzwi wejściowe przystosowane są do poruszania się osób z niepełnosprawnością.
  4. Budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Budynek nie posiada windy, do drugiej kondygnacji prowadzą jedynie schody. Przy wejściu na klatkę schodową znajduje się domofon.
  5. W budynku nie ma urządzeń i innych środków do obsługi osób niewidomych i słabowidzących.
  6. Przedszkole dopuszcza wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
  7. Na terenie przedszkola nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Na terenie przedszkola nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych.