ul. A. Mickiewicza 8, 08-470 Wilga +48 (25) 682 03 56 przedszkole@przedszkolewilga.edu.pl "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" (Konfucjusz)

Regulamin Przedszkola

 

I. FREKWENCJA DZIECI

1. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola winno do niego regularnie uczęszczać.

2. Przerwa w uczęszczaniu może nastąpić z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców, pobyt dziecka w sanatorium i in.)

3. Dyrektor przedszkola jest uprawniony do skreślenia dziecka z listy uczęszczających w następujących przypadkach:

a. Nieregularnego uiszczania odpłatności za przedszkole (zaległość miesięczna);

b. Braku wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka (1 miesiąc);

c. Utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia przewlekłych chorób dziecka oraz zaburzeń rozwojowych, wieku dziecka;

d. Nieprzestrzegania przez rodziców postanowień Statutu przedszkola;

e. Braku współpracy rodziców dziecka agresywnego, niedostosowanego społecznie z nauczycielem;

f. Gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu i bezpieczeństwa innych dzieci znajdujących się z nim w grupie.

4. Dziecko należy przyprowadzać do przedszkola między godz. 6.30 a 8.45, odbierać do godz. 17.00

 

II. WYPOSAŻENIE DZIECKA

1. Dziecko powinno przychodzić do przedszkola czyste i estetycznie ubrane, w strój ułatwiający samodzielne ubieranie i rozbieranie oraz swobodną zabawę.

2. Dziecko powinno przynieść ze sobą do przedszkola obuwie oraz odzież na zmianę. Wszystkie rzeczy winny być umieszczone w podpisanym worku.

3. Dzieci ze wszystkich grup wiekowych przynoszą przybory do mycia zębów (kubek, pasta, szczoteczka do mycia zębów). Dzieci z grup młodszych przynoszą pościel (prześcieradło, kocyk, poduszkę) niezbędne do leżakowania.

  

III. OBOWIĄZKI RODZICÓW WZGLĘDEM PRZEDSZKOLA

1. Rodzice są zobowiązani do czynnego udziału w zebraniach ogólnych i grupowych. O terminie zebrań rodzice są każdorazowo informowani na 4 dni przed zebraniem na stronie internetowej przedszkola http://przedszkolewilga.edu.pl/, a w wyjątkowych sytuacjach otrzymują karteczki z informacją.

2. Rodzice są zobowiązani do zapoznawania się z ogłoszeniami i informacjami dotyczącymi życia przedszkola umieszczonymi na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej przedszkola oraz  platformie internetowej iPrzedszkole.

3. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu należy wnosić na podane numery kont zgodnie z wyliczeniami umieszczonymi na platformie

4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot kosztów wyżywienia od następnego dnia po zgłoszeniu. Nieobecność należy zgłaszać na platformie iPrzedszkole.

5. Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole ponad realizację podstawy programowej, regulowana jest decyzją Rady Gminy w Wildze na dany rok budżetowy. Opłata ta naliczana jest po przepracowanym miesiącu, za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu.

6. W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są powiadomić wychowawcę lub Dyrektora placówki.

7. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe. W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia nauczyciel niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych, dzwoniąc na numer wskazany na karcie zgłoszenia. Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie dziecka zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola.

8. W przedszkolu nie podaje się dzieciom leków.

9. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola osobiście, bądź przez upoważnioną pisemnie dorosłą osobę.

10. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzic powinien poinformować Dyrektora placówki.