ul. A. Mickiewicza 8, 08-470 Wilga +48 (25) 682 03 56 przedszkole@przedszkolewilga.edu.pl "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" (Konfucjusz)

Zasady przyprowadzania dzieci do przedszkola

 

I. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola.

1. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów lub osoby przez nich pisemnie upoważnione).

2. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są rozebrać dziecko w szatni, osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy, do której uczęszcza (od godziny 8:00) lub przekazać nauczycielce dyżurującej (od 6:30 – 8:00).

3. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i czy nie stwarzają zagrożenia.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do przyprowadzenia dziecka zdrowego i czystego do przedszkola.

5. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dziecko zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie może przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

6. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich informacji na temat poważnych dolegliwości dziecka, udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na temat alergii pokarmowych i wziewnych (informacje te rodzice przekazują wyłącznie na piśmie, należy również dołączyć zaświadczenie od lekarza specjalisty - alergologa).

8. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia (np. ospa wietrzna, różyczka, świnka, angina).

9. Nauczycielka odnotowuje przybliżoną godzinę przyjścia dziecka do sali.

 

II. Odbieranie dziecka z przedszkola.

1. Dzieci mogą być odbierane z przedszkola przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów) zdolnych do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

2. Osobą upoważnioną do obioru musi być osoba pełnoletnia. Nie wydaje się dziecka niepełnoletnim członkom rodziny.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego składają pisemne oświadczenie o osobach na stałe upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.

4. Kontrakt zawiera imię i nazwisko osoby (lub osób) upoważnionej do odebrania dziecka, numer dowodu osobistego, numer telefonu do tej osoby.

a. W szczególnych sytuacjach należy osobiście poinformować nauczyciela i dostarczyć oświadczenie o odbiorze dziecka przez inną osobę w dniu przyprowadzenia, bądź w dniu poprzedzającym przyprowadzenie dziecka do przedszkola.

b. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela okazać.

5. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia dziecka do sali do chwili odebrania dziecka przez rodziców lub osobę upoważnioną.

6. Dzieci od godz. 16.00 do 17.00 przebywają w jednej grupie, która pełni dyżur.

7. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców(prawnych opiekunów, osoby upoważnione) na terenie przedszkola, np. przed wejściem do budynku, przed salą zajęć, w szatni lub na terenie ogrodu – w sytuacji, kiedy nie został odnotowany przez nauczyciela fakt, że dziecko zostało przyprowadzone przez rodziców do przedszkola i pozostawione pod jego opieką

8. Nauczycielki zatrudnione w naszym przedszkolu nie są, a także nie mogą być upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów, osoby upoważnione) do chwilowego sprawowania opieki nad rodzeństwem dzieci uczęszczających do naszego przedszkola pozostawionych przez rodziców w sali zajęć lub w przedszkolnym ogrodzie, celem dokonania czynności niezawiązanych z przyprowadzeniem lub odprowadzeniem dziecka z przedszkola (np. wnoszenie opłat, indywidualne rozmowy między rodzicami lub z nauczycielami).

9. Rodzic (prawny opiekun, upoważniona osoba) jest zobowiązany do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.

10. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko są zobowiązane do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.

a. Rodzic/opiekun/osoba upoważniona po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw;

b. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna/osoby upoważnionej na placu po odebraniu dziecka nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.

11. Z terenu przedszkolnego można dziecku pozwolić odejść dopiero wtedy , gdy rodzic (opiekun prawny, osoba upoważniona) dotarła na miejsce pobytu grupy.

12. W sytuacji, kiedy nauczycielce został zasygnalizowany fakt odbioru dziecka z ogrodu bądź z sali zajęć, pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponoszą osoby odbierające. Nauczycielka nie ponosi w tym momencie odpowiedzialności za dzieci biegające po schodach, korzystające z toalety, wielokrotnie powracające do sali zajęć po wykonane prace plastyczne bądź po pozostawioną zabawkę.

13. Odbierając dziecko z placu zabaw rodzice nie powinni zabierać zbyt dużo czasu nauczycielowi. Dalsze pozostanie na placu zabaw z dzieckiem bardzo dezorganizuje pracę nauczycielowi oraz sprawowanie opieki nad innymi dziećmi.

14. Gdy odbywa się zebranie z rodzicami, rodzic zobowiązany jest do zorganizowania opieki dla dziecka poza terenem przedszkola (niewskazane jest aby w tym czasie dziecko przebywało razem z rodzicem, w przedszkolu lub na placu przedszkolnym).

15. Życzenie rodziców dotyczące nieodebrania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

16. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do zamykania furtki oraz drzwi wejściowych dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci.

 

III. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola.

1. Dzieci powinny być odebrane do godziny 17:00.

2. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić telefonicznie rodziców(opiekunów, osoby upoważnione).

3. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (opiekunów, osób upoważnionych) nauczyciel oczekuje z dzieckiem ½ godziny.

4. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia Dyrektora, który jest zobowiązany do powiadomienia najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami) dziecka.

5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia podpisany przez świadków w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.

6. W przypadku zdarzenia losowego i braku możliwości odbioru dziecka do godziny 17:00, rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczycielki o zaistniałej sytuacji oraz uzgodnienia innego sposobu obioru dziecka.

a. Dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad odbierania dziecka z przedszkola.

b. Gdy sytuacja się powtarza, Dyrektor powiadamia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o zaniedbywaniu obowiązków rodzica względem dziecka.

 

IV. Postępowanie w sytuacji zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki:

a. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje na spożycie alkoholu czy agresywne zachowanie.

b. Nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców;

c. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany Dyrektor placówki.

1. Jeśli rodzice/opiekunowie odmawiają odebrania dziecka z przedszkola lub gdy nieobecność rodziców/opiekunów przedłuża się (po godzinach zamknięcia przedszkola) Dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką policji podjąć decyzję o dalszych krokach.

a. Nauczyciel sporządza notatkę służbową;

b. Po zdarzeniu Dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje do przestrzegania zasad odbierania dziecka;

c. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko przez rodzica/opiekuna w stanie nietrzeźwości powtórzy się, Dyrektor powiadamia pisemnie policję, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wydział rodzinny sądu rejonowego.